EDUKACYJNY OŚRODEK PLENEROWY

REGULAMIN DLA GRUP

TUTAJ możesz pobrać nasz regulamin w PDF do druku

REGULAMIN EDUKACYJNEGO OŚRODKA PLENEROWEGO „FRANKÓWKA MAŁA”

 1. Uczestnicy wycieczki oraz ich opiekunowie bezpośrednio po przybyciu do Ośrodka są informowani o rozmieszczeniu poszczególnych miejsc na terenie Ośrodka wraz z wyszczególnieniem fragmentów terenu niedostępnych dla uczestników oraz panujących zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. W czasie całego pobytu w naszym Ośrodku nad bezpieczeństwem oraz zachowaniem uczestników czuwają opiekunowie grupy (tj. nauczyciele, opiekunki itp.). Zatem animatorzy, piloci oraz inni pracownicy naszego Ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz zachowanie uczestników wycieczki. Jednocześnie właściciel wraz z wszystkimi pracownikami Ośrodka zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom jak najlepszych warunków pobytu ze zwróceniem szczególnej uwagi na komfort uczestników.
 3. Nauczyciele, opiekunowie grupy są zobowiązani do towarzyszenia grupie podczas prowadzonych warsztatów.
 4. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do nieopuszczania terenu Ośrodka (ogrodzonego siatką). Opuszczenie terenu Ośrodka może nastąpić tylko pod opieką nauczyciela lub opiekuna grupy.
 5. Ośrodek dysponuje sprzętem rekreacyjno-sportowym (tj. piłki, skakanki, hula hopy, paletki do badmintona, frisbee, leżaki, koce itd.), który udostępnia uczestnikom wycieczki na czas pobytu w Ośrodku. Uczestnicy zobowiązani są dbać o powierzony sprzęt, aby nie został uszkodzony, zniszczony, czy zagubiony oraz używać go zgodnie z jego przeznaczeniem. Po zakończonym pobycie w Ośrodku uczestnicy wycieczki zobowiązani są do zwrócenia sprzętu w miejsce, skąd go zabrali.
 6. Ośrodek dysponuje miejscami rekreacji głównie wykonanymi z drewna tj. stołami, krzesłami, szałasami. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z tych sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powstrzymanie się od zachowań mających na celu uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu.
 7. Ośrodek dysponuje boiskiem trawiastym do różnych gier wyposażonym w siatkę rozwieszoną między dwoma drewnianymi słupkami wbetonowanymi z ziemię. Boisko jest udostępniane uczestnikom wycieczki na czas pobytu w Ośrodku. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania nienarażającego siatki na uszkodzenie lub zniszczenie (tj. nieszarpania za siatkę, niewieszania się na niej, niewbiegania w nią, niepchania oraz ciągnięcia słupków, nierysowanie ani żłobienie ostrym przedmiotem po drewnianych słupach).
 8. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do powstrzymania się od wszelkich działań, wynikiem których byłyby uszkodzenia zieleni znajdującej się na terenie Ośrodka (tj. niewieszanie się na gałęziach drzew, niezrywanie liści, gałęzi oraz innych części roślin, niechodzenie po klombach wyraźnie zaznaczonych rzędem kamieni itp.).
 9. Ośrodek dysponuje miejscem na ognisko, które udostępnia uczestnikom w zależności od ich chęci. Osobami posiadającymi wyłączne prawo do obchodzenia się z ogniem oraz dorzucaniem drewna są pracownicy Ośrodka. Uczestnicy oraz opiekunowie grupy powinni zachować szczególną ostrożność podczas pieczenia kiełbasek (tj. niezbliżanie się nadmiernie do ognia, niewyciąganie niczego z ogniska, niedorzucanie patyków ani czegokolwiek innego bez konsultacji z pracownikiem Ośrodka, trzymanie szpikulca do pieczenia kiełbasek zbyt wysoko itp.)
 10. Na terenie ośrodka w czasie pobytu wycieczek szkolnych panuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu przez uczestników oraz opiekunów.
 11. Uczestnicy oraz opiekunowie wycieczki zobowiązani są do pozbywania się wszelkich śmieci do wyznaczonego kosza z zachowaniem zasad segregacji odpadów.
 12. Za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez uczestników wycieczki całkowitą odpowiedzialność oraz koszty ponoszą prawni opiekunowie tych uczestników. Koszt zniszczenia zostanie oszacowany przez właściciela, a prawny opiekun będzie o tym fakcie poinformowany za pośrednictwem nauczyciela. Jednocześnie właściciel lub inny pracownik Ośrodka zobowiązuje się powiadomić uczestników oraz ich opiekunów o szkodach wyrządzonych przed przybyciem do Ośrodka.